Historie

De exacte datum van oprichting van de Bijenhouders vereniging Nieuwer-Amstel en omstreken, zoals de vereniging voor 1978 werd genoemd, is niet bekend. Wij gaan echter uit van de maand maart in het jaar 1931. De bijenvolken werden in die tijd grotendeels nabij de eigen woning gehouden. Pas in 1959 kreeg de vereniging een eigen parkje.

Toen de gemeentelijke plantsoendienst een terrein kreeg bij de gemeentelijke vuilverbranding aan de toenmalige Van Dam van Isseltweg, kreeg de bijenhouders vereniging daar een plek om bijenvolken buiten de bebouwde kom te kunnen plaatsen. Op die plaats staat nu de hoge flat van de Fideleolaan.
Toen men in Bankras ging bouwen, de vuilverbranding werd afgebroken en de gemeentekwekerij moest worden verplaatst, ging het “bijenpark” met de kwekerij mee naar de Escapade te Amstelveen. Dat was in 1964. De vereniging huurde toen een gedeelte van de kwekerij ter grootte van ongeveer 750 m2 en betaalde daar het jaarlijkse bedrag van fl 10,00 voor. Er was geen huurcontract en het park was ook niet kadastraal vastgelegd.
Toen echter de vereniging na 1975 in ledental begon toe te nemen, werd het park al snel te klein. Na onderhandelingen met vertegenwoordigers van de vereniging en van de plantsoenendienst kreeg de vereniging de beschikking over de Escapade, zij het dat een huurovereenkomst moest worden afgesloten en dat het park kadastraal werd vastgelegd.
In 1979 en 1980 werden de stallen gebouwd met daartoe verleende vergunningen.
Het clubhuis was een schenking van de gemeente. Ons clubhuis was, tot aan de nieuwbouw van het Raadhuis in 1979, de aanbouw van de afdeling bevolking in de Dorpsstraat te Amstelveen en werd bij beslissing van B en W aan de bijen vereniging toegewezen.
Met ingang van het voorjaar 1976 was een geheel nieuw bestuur van de vereniging aangetreden. De naam van de vereniging werd toen veranderd in: Imkersvereniging Amstelland.

Vanaf dat moment werden er cursussen georganiseerd, open dagen op het bijenpark gehouden en avonden met sprekers georganiseerd voor de leden en belangstellenden. Ook werd er meegewerkt aan de verwezenlijking van een bijenstal op de kinderboerderij Elsenhove en aan het ontstaan van een bijenles voor leerlingen van de lagere scholen. De vereniging werkte mee aan het houden van milieu-wandeltochten door de Heemparken (later de milieumarkten) en er werden lezingen en demonstraties op diverse plaatsen in de omgeving gegeven.
In een later stadium werden schoolklassen op het bijenpark ontvangen, mede door de ingebruikneming van de leskist over bijen van de Natuur & Milieu Educatie (NME) Amstelland.

De vereniging ondersteunt ook het werk van het Natuur en Milieu Educatie (NME) met raad en daad, onder andere door het verstrekken van materiaal voor de les kist en aan scholen voor tentoonstellingen of spreekbeurten.
In 1985 kreeg de vereniging een eigen status middels zijn statuten en werd ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

Naar aanleiding van klachten van onze imkers over het massaal rooien van insectenvriendelijke heesters in de plantsoenen door de plantsoendienst van de gemeente, is, in samenwerking met vertegenwoordigers van andere verenigingen, in 1991 de Groenraad Amstelveen als onafhankelijk advies- en overlegorgaan met de gemeente Amstelveen opgericht.
In december 2005 moest ons park weer verhuizen in verband met de nieuwbouwplannen van de gemeente aan de Escapade. In goed overleg met de gemeente kreeg onze vereniging een plaats toegewezen op de locatie Langs de Akker 1 te Amstelveen, waar we samen met de Stichting Kinder- School- Werktuinen Amstelveen opereren.
Vanaf 21 november 2005 is het gebouw op die locatie ons eigendom en pachten wij ongeveer 1200 m2 grond van de gemeente. Dit is in 2012 uitgebreid tot zo’n 1700 m2 grond
Op deze ruimte is het park ingericht, bestaande uit overdekte stellingen, een tuingedeelte direct voor de stellingen en een tuingedeelte, opgedeeld in vakken en beplant met insectenvriendelijke planten van belang voor onze honingbijen, maar ook voor de solitaire bijen, hommels en vlinders.
Met de ruim 100 leden, mag de vereniging zich tot de grotere bijenhouderverenigingen van het land rekenen!
De leden van de vereniging wonen in Amstelveen en omliggende plaatsen, waarmee de vereniging ook een regionale functie heeft.